درخواست برای اجرای حکمرانی خوب اقتصادی در کشور | یک دنیا خبر