ساعت کاری ساتنا و پایا در آخرین روزهای سال مشخص شد | یک دنیا خبر