کلوپ: 105 امتیاز برای قهرمانی؟ توجهی به این موضوع ندارم | یک دنیا خبر