رضوانی: وصول 190 گزارش تخلف طی سه روز نمایشگاه/ فقط 8 غرفه تعطیل شد | یک دنیا خبر