امیدواریم دشمنان ایران به توان پاسخ کوبنده ما پی برده باشند | یک دنیا خبر