آمازون ۴۰۰نفر را در شهر "دنور" استخدام می‌کند | یک دنیا خبر