آرزو نبوت با دو نقش متفاوت بازمی‌گردد | یک دنیا خبر