وزیرارتباطات: اصل رسانه های نوین درکشورتوسط برخی تکفیرمی شود | یک دنیا خبر