تیپ گلزار به همراه چند چهره دیگر در آمریکا | یک دنیا خبر