استعفای وزیر دادگستری قبرس با اعتراض مردم به قتل های زنجیره ای | یک دنیا خبر