تلاش مضاعف و حفظ یکپارچگی، راهکار مقابله با مشکلات | یک دنیا خبر