ستاره پرسپولیس در نقش نیروی امدادی ورزشگاه یادگار | یک دنیا خبر