جلالی: صحبتی برای فصل بعد با من نشده، از مالک باشگاه بپرسید | یک دنیا خبر