پرداخت سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه توجیه اقتصادی ندارد | یک دنیا خبر