عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار:برای صادرات پسته باید به دنبال بازار بود | یک دنیا خبر