مطالعه جامع 6 مخزن نفتی با داخلی ها امضا شد | یک دنیا خبر