دعوت از مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کردستان | یک دنیا خبر