معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین منصوب شد | یک دنیا خبر