کاهش پخش یک تبلیغ تلویزیونی در پی درخواست‌های مردمی | یک دنیا خبر