نمایش بورژوازی و لاکچری، تیشه به ریشه تئاتر اندیشمند می‌زند | یک دنیا خبر