آینه‌کاری ۳ رواق حرم امام حسین (ع) تکمیل شد | یک دنیا خبر