پنج میلیون تومان، هزینه هر درصد سوختگی | یک دنیا خبر