مذاکراتی طولانی هیأت طالبان با مسئولان ایرانی در تهران | یک دنیا خبر