تقویت همکاری‌های آموزشی-پژوهشی دانشگاه تهران و اورژانس | یک دنیا خبر