دانشکده پردیس بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران افتتاح شد | یک دنیا خبر