بازدید ابتکار از یک واحد تولید لباس، کیف و کفش در پیشوا | یک دنیا خبر