مدیر برنامه‌ رسن به قرارداد رسن با پرسپولیس واکنش نشان داد | یک دنیا خبر