تمرین امروز پرسپولیسی ها مشکل ساز شد | یک دنیا خبر