مدافع سپاهان : چرا قانون قبل از بازی ما با پرسپولیس عوض شد؟ | یک دنیا خبر