خوشبختانه طوفان تهران خسارت جانی نداشت | یک دنیا خبر