ملادینوف: الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی صلح را نابود می‌کند | یک دنیا خبر