تلاش آمریکایی ها برای تسکین خود یا برنامه ریزی برای نقشه ای دیگر؟ | یک دنیا خبر