صدای جلال حسینی هم درآمد؛ دلخوری کاپیتان از باشگاه | یک دنیا خبر