ارتباط بین شروع زوال عقل با ریتم غیرطبیعی قلب تایید شد | یک دنیا خبر