نظر فرهاد مجیدی بعد از اولین جلسه با تیم ملی امید | یک دنیا خبر