بازیکنانی که بیشترین تخفیف را به استقلال دادند | یک دنیا خبر