گنج زاده» از رسیدن به فینال لیگ جهانی کاراته بازماند | یک دنیا خبر