منتظری؛ مشترک مورد نظر در دسترس نیست! | یک دنیا خبر