رویترز: پیمانکاران نظامی آمریکایی در حال آماده شدن برای خروج از عراق هستند | یک دنیا خبر