مولداوی از انتقال سفارتش به قدس اشغالی منصرف شد | یک دنیا خبر