آمریکا بزودی پیمانکاران خود را از عراق خارج خواهد کرد | یک دنیا خبر