تنها یک کشور عربی مخالف بازگشت سوریه به اتحادیه عرب است | یک دنیا خبر