در تعامل با دانشجویان دریافتم در گذشته به مسائل اجتماعی توسعه توجه نمی‌کردیم | یک دنیا خبر