"حاشیه بر مبانی داستان" اثر جدید ابوتراب خسروی منتشر شد | یک دنیا خبر