نصف شدن تجارت ایران و آلمان/ اروپا نتوانست منافع ایران را در برجام حفظ کند | یک دنیا خبر