خودکفایی کشاورزی از دغدغه های رهبری است | یک دنیا خبر