شکست معامله قرن درس عبرتی برای استکبار جهانی است | یک دنیا خبر