بیانیه مشترک کشورهای اروپایی در حمایت از برجام | یک دنیا خبر