شب انفجار، اعضای حزب دوبار نماز خواندند/ پیکر پدرم سر نداشت/ نگران آقای‌بهشتی بودیم نه پدرم | یک دنیا خبر