کویت: به خاطر موضع خود در قبال فلسطین به بحرین نرفتیم | یک دنیا خبر